מסמכי תכנית המתאר

תכנית המתאר של מתחם התיירות מצויה בשלבי סיום וצפויה לקבל תוקף במהלך הרבעון השלישי של שנת 2017. מסמכי תכנית המתאר ניתנים לצפייה ולשמירה בעמוד זה. מסמכים אלו הינם העדכניים ביותר, אך מכיוון שהתכנית טרם קיבלה תוקף הם עדיין נתונים לשינויים. מסמכים סופיים ומחייבים יועלו לאתר מיד עם מתן תוקף לתכנית.


הוראות התכנית
הוראות נספח ביוב
הוראות נספח ניקוז
חוות דעת סביבתית לבניה במים
חתך בינוי 1 מתוך 6
חתך בינוי 2 מתוך 6
חתך בינוי 3 מתוך 6
חתך בינוי 4 מתוך 6
חתך בינוי 5 מתוך 6
חתך בינוי 6 מתוך 6
חתכי תנועה
טבלת סקר עצים
טבלת צמחי תרבות ובר
לוח איזון
נספח ביוב
נספח בינוי
נספח בניה ירוקה
נספח חשמל
נספח מי תמלחת
נספח מים
נספח נופי
נספח ניקוז
הוראות סקר עצים
נספח תנועה דרכים וחניה
חוות דעת על היתכנות הבניה במים
סקר ססמי
פרטי נספח נוף
תכנית בינוי
תשריט מצב מוצע - כלל המתחם
תשריט מצב מוצע - 1 מתוך 4
תשריט מצב מוצע - 2 מתוך 4
תשריט מצב מוצע - 3 מתוך 4
תשריט מצב מוצע - 4 מתוך 4
תשריט מצב קיים
תשריט סקר עצים
תכניות מחוזיות וארציות