תנאי השימוש

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של החברה הממשלתית להגנות ים המלח לקידום מתחם התיירות החדש המוקם באזור ים המלח (בין עין בוקק וחמי זוהר) (להלן, בהתאמה: "האתר" ו-"חל"י"). השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

הנך רשאי להשתמש בתכני האתר בהתאם להוראות ולתנאים המפורטים במסמך זה, ובכפוף לכל שינוי שיוכנס בעתיד בתנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש"). אין להשתמש בתכני ו/או בשירותי האתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של חלי"י לכך, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

תנאי השימוש אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא באלו). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

השימוש באתר

האתר מכיל מידע רב המובא לנוחות המשתמשים. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיוצא באלו, בכל אופן שאינו מהווה 'שימוש הוגן' וסביר.

אין לקשר את האתר לכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים ו/או בוטים ו/או פוגעניים ו/או תכנים המעודדים לגזענות ו/או להפליה פסולה ו/או לאלימות, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

חל"י לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהזנת נתונים באתר ו/או מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים או הנתונים שנעשו על-ידך ומתחייב לשפות את חל"י בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

חל איסור מוחלט לסלף את החומר המתפרסם באתר זה, להציגו בדרך מטעה, לפגוע בו, לשנותו או לבצע כל פעולה שיש בו הפחתה לערכו, ו/או שעלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

מידע באתר

האתר עוסק בקידום מתחם התיירות החדש ומכיל מידע רב המובא לנוחות המשתמשים והיזמים אודות חל"י והיוזמות אותן מקדמת.

המידע באתר כולל התייחסות למגרשים המוצעים במתחם התיירות החדש לייעוד מלונאי ומסחרי ויכלול בין היתר מידע אודות תכניות בניה, מספרי מגרשים, אטרקציות תיירותיות, תמריצים ליזמים ואירועי תרבות המתקיימים באזור.

המידע המופיע באתר  הינו נכון לעת כתיבתו ולכן עלול להיות לא מעודכן או לא מדויק במועדים שונים בהם יעיין בו המשתמש, וחל"י לא תהיה אחראית בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

חל"י עשתה מאמץ ניכר כדי להציג לך אתר מעודכן הכולל נתונים מדויקים ואמינים ושומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ועדכונים כולל תוספות לחומר ולנתונים המוצגים באתר בכל זמן ללא הודעה מוקדמת. חל"י אינה מתחייבת ואינה ערבה לכך כי המידע באתר יהיה מדויק נכון, עדכני ושלם. בנוסף האתר יכול להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. חל"י אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לעדכון האתר על מנת לשמור על עדכניות המידע או כדי להבטיח את הדיוק ו/או שלמות של מידע כלשהו שפורסם. בהתאם לכך, עליך לוודא שכל מידע המפורסם מדויק ושלם, לפני קבלת החלטה כלשהי הנוגעת לנושאים ו/או לשירותים  ו/או לעניינים אחרים כלשהם המתוארים באתר זה.

הנך פוטר בזאת את חל"י, מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה, מכל אחריות כמפורט להלן. הנך מצהיר כי ידוע לך כי בשל אופי התכנים המופעים באתר אתה עלול להיתקל בתכנים הנושאים אופי של המלצות עיסקיות ו/או חדשות תיירותיות והנך מסכים לכך שלא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי חל"י בקשר לכך.

לאור זאת, הנך פוטר בזה את חל"י, מנהליה, עובדיה, והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע.

קישורים באתר

באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. חל"י איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. חל"י רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בה בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

חל"י אינה אחראית לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישורים כאמור.

מובהר כי חל"י אינה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם למחשב ו/או מכשיר סלולרי ו/או כל מכשיר אחר מקישורים שימצאו באתר ו/או הורדת קובץ ישירות מהאתר.

האתר נערך על פי שיקול דעתם הסובייקטיבי של עורכיו. אין לייחס להמלצות, ו/או לתיאורי האתרים ו/או תכניות הבניה המוצגים באתר ו/או בקישורים, כל תוקף מחייב ועל המשתמש בהם חובה לבחון תקפות המידע והשלכותיו העסקיות באמצעות מומחים בתחומי התוכן המפורסם עליו מתבסס המשתמש באתר.

בנוסף, מתחייב המשתמש שלא להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג זחלן (Crawlers) וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהקישורים ו/או מהאתר.

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו, הינן של חל"י, או של צד שלישי, שהרשה לחל"י להשתמש בהם. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסטים, תסריטי תכניות, תמונות, איורים, קבצי קול, קבצי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מחל"י, או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על-ידי חל"י לתכנים שהוזנו או נמסרו על-ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על-ידך.

שינויים באתר והפסקת השירות

חל"י תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיוצ"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי חל"י בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית חל"י להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים תחזיק חל"י את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את חל"י, ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

סמכות שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך בעיר ירושלים בלבד. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, חל"י תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים באתר, בלי שיינקט כנגדה כל צעד.
השימוש באתר ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.